Integritetspolicy-sjukhuset

INTEGRITETSPOLICY – INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER FÖR MEDVERKANDE I TV-SERIEN “S:T GÖRANS SJUKHUS”

Senast uppdaterad: 24 april 2024

Personuppgiftsansvarig: Brand New Television AB

Organisationsnummer: 556987-0990

Postadress: Grev Magnigatan 6, 114 55 Stockholm

E-mail: info@brandnewcontent.se 

     

 

1. Introduktion

Brand New Television AB (nedan BNT) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som utförs i enlighet med denna integritetspolicy. Denna policy beskriver hur BNT (vi, vår, oss) samlar in 

och behandlar dina personuppgifter. BNT behandlar framför allt dina personuppgifter hänförligt till inspelning och deltagande i produktionen för journalistiska ändamål. Det innebär att flera av kraven i den allmänna 

dataskyddsförordningen och svenska dataskyddslagar inte är tillämpliga, bland annat vad gäller individers rättigheter (såsom rätten till information). Denna policy innehåller därför information om behandlingen 

som sker för andra ändamål.

 

2. Dina rättigheter

Den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), ger individer vissa rättigheter avseende sina personuppgifter. Dessa rättigheter kan vara villkorade och omfattar de som listas nedan. Du kan läsa mer om dina 

rättigheter på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida här. 

 

 

Rättigheter

 

 

Vad innebär detta för dig?

 

Hur vi arbetar med dessa rättigheter

Information

Du har rätt att få information om de personuppgifter vi behandlar om dig och hur vi behandlar dem.

Vi informerar dig genom denna policy.

Vid ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss direkt via email.

Åtkomst

Du har rätt att begära åtkomst till de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig (registerutdrag).

Kontakta oss direkt via email.

Rättelse

Du har rätt att begära att vi ändrar eller uppdaterar dina personuppgifter om de är felaktiga eller ofullständiga.

Kontakta oss direkt via email.

Radering

Du har rätt att begära att vi raderar personuppgifter och vi måste göra det i vissa fall, till exempel personuppgifter som vi inte längre behöver för de ändamål för vilka de samlades in.

Kontakta oss direkt via email.

Notera att det finns situationer där vi inte kan radera dina uppgifter, t ex om det fortfarande är nödvändigt att behandla uppgifterna för det ändamål de samlades in.

Begränsning

Du har under vissa förutsättningar rätt att begära att vi slutar behandla alla eller några av dina personuppgifter (dvs. att de bara får behandlas för vissa avgränsade syften i framtiden).

Du kan bland annat begära begränsning om dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse.

Kontakta oss direkt via email.

Invändning

Du har rätt att invända mot att vi behandlar dina personuppgifter om vi baserat vår behandling av dessa på en intresseavvägning.

Kontakta oss direkt via email.

Dataportabilitet

Du har rätt att be om en kopia av vissa personuppgifter i elektroniskt format för att överföra personuppgifterna till tredje part. Rätten till dataportabilitet omfattar enbart personuppgifter som behandlas med stöd av ditt samtycke eller för att uppfylla ett avtal.

Kontakta oss direkt via email.

Återkalla samtycke

Du har rätt att återkalla ditt samtycke för den behandling som baseras på samtycke.

Kontakta oss direkt via email.

Lämna klagomål

Du har alltid rätt att kontakta Integritetsskyddsmyndigheten eller din lokala dataskyddsmyndighet om du har frågor eller funderingar.

Vänligen vänd dig till Integritetsskyddsmyndigheten (www.imy.se)

Inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande

Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som endast grundar sig på någon form av automatiserat beslutsfattande (d.v.s. beslut utan mänsklig inblandning), inklusive profilering, om beslutet kan ha rättsliga följder eller på liknande sätt i betydande grad påverkar dig.

BNT använder sig inte av automatiserat beslutsfattande för den personuppgiftsbehandling som omfattar dig enligt denna policy.

3. Kategorier av personuppgifter rörande dig som vi samlar in och behandlar

Vi samlar in, lagrar och använder följande kategorier av personuppgifter rörande dig:

 

 

Kategorier av personuppgifter som vi samlar in

 

KATEGORIER

BESKRIVNING

Kontaktuppgifter

Personliga kontaktuppgifter såsom namn, titel, adress, telefonnummer och personlig e-postadress.

Identitetsbeteckningar

Identifierande uppgifter såsom personnummer.

 

Inspelningsuppgifter

Inspelningsplats och tider, och andra uppgifter kopplat till inspelningen av produktionen.

4. Hur vi samlar in dina personuppgifter

I denna tabell har vi beskrivit hur insamlingen går till för varje kategori av personuppgifter som vi beskrivit närmare i punkten 3 ovan.

 

Insamling av personuppgifter

 

Kontaktuppgifter

Dina kontaktuppgifter samlas in direkt från dig eller dina representanter.

Identitetsbeteckningar

Detta är information som samlas in direkt från dig eller dina representanter.  

Inspelningsuppgifter

Detta är information som vi inhämtar från dig och som sammanställs under produktionen och i enlighet med relevant produktionsplan.

 

5.     Ändamål samt laglig grund för behandling av personuppgifter

 I följande tabell vill vi göra det tydligt för dig för vilka syften vi behandlar dina personuppgifter.

 

Våra syften och ändamål

 

 

Laglig grund som tillåter ändamålet

 

Kategorier av personuppgifter som behandlas för ändamålet

Efterleva rättsliga skyldigheter för att säkerställa efterlevnad av hälso- och säkerhetskrav och andra rättsliga skyldigheter kopplat till försäkringskrav, och svara på begäran från polis eller annan rättsvårdande myndighet

        Rättslig förpliktelse

        Kontaktuppgifter

        Identitetsbeteckningar

        Inspelningsuppgifter

Tvist

        Rättslig förpliktelse

        Intresseavvägning

        Kontaktuppgifter

        Identitetsbeteckningar

        Inspelningsuppgifter

I de fall då vi använder oss av intresseavvägning som laglig grund för insamling och hantering av personuppgifter har vi gjort en avvägning och bedömt att behandlingen är klart motiverad med hänsyn till ändamålen med behandlingen, dvs. att vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för att försvara oss mot rättsligt anspråk överväger ditt intresse att vi inte gör det.


6.     Delning av dina personuppgifter 

Se den här tabellen för mer information om vem vi delar personuppgifter med och varför.

 

Kategorier av mottagare

 

 

Kategorier av personuppgifter

 

Grund för delning

Bolag inom vår koncern (Brand New Content-gruppen)

       Kontaktuppgifter

       Identitetsbeteckningar

       Inspelningsuppgifter 

Delning sker:

        Fullgöra våra rättsliga skyldigheter

       För att besvara en begäran om assistans från polis eller annan brottsbekämpande myndighet

       För att få legal rådgivning från våra jurister

       I samband med en rättslig tvist

       I samband med en revision

Tjänsteleverantörer, kunder, samarbetspartners och andra tredje parter

       Kontaktuppgifter

       Identitetsbeteckningar

       Inspelningsuppgifter

Delning sker:

        Fullgöra våra rättsliga skyldigheter

       För att besvara en begäran om assistans från polis eller annan brottsbekämpande myndighet

       För att få legal rådgivning från våra jurister

       I samband med en rättslig tvist

       I samband med en revision

7.     Lagring av personuppgifter

 

Vi lagrar endast dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för de ändamål som de samlats in för.

De personuppgifter som vi samlar in för att fullgöra en rättslig skyldighet eller hjälpa polis/annan brottsbekämpande myndighet lagrar vi så länge som krävs för att kunna fullgöra skyldigheten, dvs. så länge som krävs för att kunna uppfylla villkoren för försäkringarna eller enligt polisen/myndighetens begäran.

 De personuppgifter som vi samlar in för att försvara oss mot rättsliga anspråk sparar vi så länge som ett rättsligt anspråk kan uppstå, dvs. generellt upp till 10 år.


8.     Överföring till andra länder

Brand New Television är etablerat i Sverige. I vissa fall, enligt vad som sägs i denna policy, kan personuppgifter som vi samlar in överföras till och lagras i länder utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), såsom när vi delar personuppgifter med våra samarbetspartners (t.ex. distributörer av produktionen) eller när vi arbetar med leverantörer och tjänsteleverantörer som antingen är etablerade utanför EES eller som har servrar placerade utanför EES. Det kan hända att länder utanför EES inte har samma typ av skyddsnivå för personuppgifter som inom EES, och när vi överför personuppgifter utanför EES vidtar vi samtliga skyddsåtgärder som krävs enligt tillämplig lag för att säkerställa en adekvat skyddsnivå för uppgifterna.

För att försäkra oss om att varje överföring följer tillämplig EU-lagstiftning använder vi någon av följande skyddsåtgärder:

– Tillämpar EU-kommissionens standardavtalsklausuler (SCC).

– Beslut om adekvat skyddsnivå. Detta innebär att vi överför personuppgifter till länder utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som har adekvata lagar för att skydda personuppgifter, enligt

beslut av Europeiska kommissionen.

Du kan läsa mer om de olika skyddsåtgärderna på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida här. Om du vill ha ytterligare information om de skyddsåtgärder vi använder, vänligen kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges högst upp i denna policy.


9.     Skydd för dina personuppgifter

Vi strävar efter att ha ett högt skydd för de personuppgifter som vi behandlar. Vi har därför infört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter, exempelvis genom att begränsa tillgången till personuppgifter till de som behöver det och ta hänsyn till och (om lämpligt) implementera den senaste utvecklingen inom aktuella tekniska områden.


10.     Ändringar till denna policy

Vi kan ibland göra ändringar till denna policy. När vi gör väsentliga ändringar i policyn kommer vi att uppdatera den här sidan.