Integritetspolicy

Vi värnar om din personliga integritet vid behandling av dina personuppgifter. Denna integritetspolicy förklarar hur företag inom Brand New Content-gruppen behandlar dina personuppgifter. Vår policy beskriver även vilka uppgifter vi samlar in och hur vi samlar in uppgifter på ett lagligt och pålitligt sätt. Integritetspolicyn beskriver även dina rättigheter.

Brand New Content behandlar olika typer av personuppgifter. Vi behandlar t.ex. personuppgifter för medverkanden som deltar i våra produktioner, de som söker till våra produktioner, arbetssökande och för de som vill ha information om vår verksamhet.

Brand New Content är personuppgiftsansvarig i förhållande till de personuppgifter vi behandlar. Dock kan andra utvalda samarbetspartners, tjänsteleverantörer eller bolag inom samma koncern ibland uppträda som s.k. personuppgiftsbiträden eller vara personuppgiftsansvariga tillsammans med Brand New Content.

Genom att lämna dina personuppgifter till oss samtycker du till att dina personuppgifter behandlas i enlighet med vad som anges i denna integritetspolicy. Om du lämnar några andra personuppgifter till oss är du ansvarig för att Brand New Content får behandla även de personuppgifterna i enlighet med tillämplig integritetspolicy.

Ändringar i denna integritetspolicy meddelas genom att de nya villkoren publiceras på Brand New Contents hemsida och vi rekommenderar att du regelbundet tar del av dessa.

Insamling och behandling av personuppgifter

Insamling och behandling av dina personuppgifter kan ske när du till exempel medverkar i en av våra produktioner, söker en roll eller funktion i en av våra produktioner, söker arbete hos oss, har samtyckt till att vi skickar marknadsföringsmaterial till dig eller när du har kontaktat oss via hemsidan eller sociala medier. Insamling av dina personuppgifter kan även ske i vår omvärldsbevakning.

Hur vi behandlar dina personuppgifter

Dina personuppgifter är skyddade genom lagstiftning. Av Dataskyddsförordningen (GDPR) följer att vi måste behandla dina personuppgifter på ett lagligt, korrekt och öppet sätt. När vi har en egen affärsmässig eller kommersiell anledning för att behandla dina personuppgifter behandlas dem enligt den lagliga grunden ”berättigat intresse”.

Laglig grund för behandling

Uppgifter om arbetssökande:

Ändamålet för behandlingen

– För att utvärdera och kontakta kandidater för framtida roller.

Vår lagliga grund

– Ditt samtycke.
– Berättigat intresse.

Vårt berättigade intresse

– Bedöma kandidater för framtida roller.
– Bekräfta kandidaters referenser.

Sökande till produktion och/eller information om personer som bidrar till/deltar i framtagandet av produktion:

Ändamålet för behandlingen

– För att utvärdera sökanden till våra produktioner, inkluderande bakgrundskontroll.
– För att vara med i våra produktioner.
– För att kontakta sökanden och deltagande personer om våra produktioner.
– För att dokumentera och utöva våra rättigheter i avtal med deltagande personer.
– För att hantera utbetalningar.
– För att identifiera klagomål och försöka lösa dem.

Vår lagliga grund

– Ditt samtycke.
– Berättigat intresse.
– Uppfyllande av avtalsenlig förpliktelse.

Vårt berättigade intresse

– Upprätthållandet av korrekta register för sökanden och deltagande personer.
– Upprätthållande av korrekta register för auditions och castings.
– Identifiera lämplighet av sökanden och bidragande personer som kan komma att vara med i våra produktioner.

Artister och andra medverkande i och utanför bild:

Ändamålet för behandlingen

– För att bedöma artister och andra medverkande för våra produktioner inklusive genomförandet av bakgrundskontroll.
– För att kontakta artister och andra medverkande om de av våra produktioner som de är involverade i och kan komma att bli involverade i.
– För att delta i våra produktioner.
– För att dokumentera och utöva våra rättigheter i avtal med artister och andra medverkande.
– För att hantera utbetalningar.
– För att identifiera klagomål och försöka lösa dem.

Vår lagliga grund

– Ditt samtycke.
– Berättigat intresse.
– Uppfyllande av avtalsenlig förpliktelse.

Vårt berättigade intresse

– Upprätthållandet av våra juridiska avtal med artister och andra medverkande.
– Upprätthållandet av korrekta register för att underlätta betalningar.
– Identifiera artister och andra medverkandes lämplighet att vara med i våra produktioner.

Försäljning och marknadsföringsaktiviteter:

Ändamålet för behandlingen

– För att skicka marknadsföring direkt till konsumenter och affärskontakter.
– För att skicka till bolag som arbetar inom marknadsföring vilka är tredje part för vidare marknadsföring.
– För att skapa och hantera gästlistor.
– För att skicka ytterligare information om tävlingar och lotterier du kan delta i.
– För att genomföra marknadsundersökningar och fokusgrupper.

Vår lagliga grund

– Ditt samtycke.
– Berättigat intresse.

Vårt berättigade intresse

– Identifiering av viktiga företagskunder.
– Identifiering och inbjudan av gäster till screenings och deltagande i kampanjer.

Generella frågor (via hemsida eller annat):

Ändamålet för behandlingen

– För att svara på frågor om produkter och tjänster som vi erbjuder, antingen tillsammans med andra organisationer eller å annan organisationers vägnar.
– För att tillhandahålla en personlig tjänst.
– För att fullfölja produktbeställningar.

Vår lagliga grund

– Ditt samtycke.
– Berättigat intresse.
– Uppfyllande av avtalsenlig förpliktelse.

Vårt berättigade intresse

– Insamlandet av information för att svara på frågor.
– Vara effektiva med hur vi uppfyller våra förpliktelser (legala, kontraktuellt eller annat).

Nedan finner du de olika typerna av personuppgifter som vi samlar in från dig:

Uppgifter om arbetssökande:

Kontaktuppgifter, CV:n, referenser.

Kontaktuppgifter

Namn, telefonnummer, adress, e-postadress.

Sökande till produktion/information om personer som bidrar till/deltar i framtagandet av produktionen:

Kontaktuppgifter, anteckningar om casting och research, release form, ansökningsvideos, fotografier och inlägg på sociala medier, i vissa fall även passkopior, information om visumansökningar, bank- och pensionsuppgifter, löneuppgifter, i vissa fall även hälsouppgifter och belastningsregister.

Artister och andra medverkande i och utanför bild:

Kontaktuppgifter, screen test, medverkansavtal och release forms, i vissa fall även passkopior, information om visumansökningar, bank- och pensionsuppgifter, hälsouppgifter och belastningsregister.

Försäljnings- och marknadsaktiviteter:

Kontaktuppgifter till konsumenter och företag, uppgifter om fokusgrupper rörande konsumenter, resultat från frågeformulär och marknadsundersökningar.

Hur vi delar dina kontaktuppgifter

I syfte att fullgöra avtalsenliga skyldigheter eller rättsliga förpliktelser eller för att tillgodose vårt eller ditt berättigade intresse kan vi komma att dela din information med:

– Bolag för vilka vi skapar våra produktioner.

– Byråer eller företag för att utreda eventuell förekomst i belastningsregister.

– Tillsynsmyndigheter och andra myndigheter.

– Företag som vi har samarbetsavtal med och leverantör som är tredje part och köpare av våra produkter; och

– Företag som du ber oss dela dina personuppgifter med.

Om du inte uttryckligen har medgivit det kommer vi inte att tillhandahålla information om dig till tredje part utanför Brand New Content för ändamål som rör direkt marknadsföring.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi kommer endast att överföra dina personuppgifter utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) om du har bett oss göra det eller för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller till våra agenter eller rådgivare för att fullgöra avtalsenliga skyldigheter. För det fall vi överför dina personuppgifter utanför EES kommer vi att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EES.

Dina rättigheter

Du har rättigheter i förhållande till dina personuppgifter. För att möta kraven som ställs på oss enligt förordningen och i syfte att upprätthålla dina rättigheter som registrerad kommer vi att:

– tillhandahålla klar och tydlig information om insamlandet och behandlingen av dina personuppgifter, vilket inkluderar information om eventuella tredje parter vi delar personuppgifterna med.

– bereda dig tillgång till alla personuppgifter vi behandlar om dig i ett lättillgängligt format.

– säkerställa att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter kan rättas.

– ge dig möjlighet att invända mot eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter.

– säkerställa att personuppgifter raderas när det inte längre finns någon rättslig grund för behandlingen.

Var vänlig notera att det under vissa omständigheter finns lagstadgade lagringstider vilka berättigar oss att använda dina personuppgifter för de ändamål som ursprungligen angavs.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att uppfylla våra avtalsenliga åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar din data för andra syften än för våra avtalsenliga åtaganden, t.ex. för att uppfylla krav på bokföring och annan lagstiftning, sparar vi dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.

Hur använder vi cookies?

På vår webbsida använder vi cookies. En cookie är en textfil som innehåller små mängder information som sparas till din enhet vilka tillåter oss utföra en rad olika tjänster, som att identifiera dig när du besöker vår hemsida, bygga upp en demografisk profil, låta dig navigera mellan sidorna effektivt, minnas dina preferenser och generellt förhöja användarupplevelsen.

Du har en variation av verktyg för att kontrollera cookies. Med de flesta webbläsarna kan du radera cookies från din hårddisk, blockera alla cookies eller motta varningar innan en cookie lagras. Om du vill veta hur du ska gå tillväga för att göra detta, var vänlig besök ”Hjälp” i din webbläsares meny. Observera dock att ”opting out” eller att stänga av förekomsten av cookies kan påverka webbplatsens funktionalitet eller medföra att du inte kommer att kunna använda vissa av webbplatsens funktioner. Läs mer om användningen av cookies och hur man stänger av dem på [http://www.cookiecentral.com] eller [www.aboutcookies.org.]

Barn under 13

Barn under 13 år får inte skicka in eller lägga upp personuppgifter utan förälders eller vårdnadshavares skriftliga medgivande. Om du är ett barn under 13 år och vill skicka in personuppgifter till oss, ska du be dina föräldrar skicka ett e-mail till info@brandnewcontent.se vilket uttryckligen ger oss tillåtelse att samla in dina personuppgifter via denna hemsida. Genom att göra detta ger du oss möjlighet att informera dina föräldrar om denna hemsidas integritetspolicy. Vi har inte för avsikt att sälja, licensiera eller byta sådan information till tredje part. Förälder eller vårdnadshavare har möjlighet att granska eller ändra de personuppgifter vi har avseende deras barn eller invända mot att vi samlar in sådana personuppgifter genom att skicka ett e-mail till info@brandnewcontent.se.

Uppgifter som inte är personuppgifter

Vi samlar in uppgifter i sammanställd form genom användningen av cookies eller IP-adresser, såsom demografisk information. Sådan information identifierar inte någon individ och kommer inte att kopplas till några personuppgifter. Vi använder sådan information till att:

– bygga marknadsföringsprofiler.

– stödja strategisk utveckling.

– hantera våra förhållanden med annonsörer.

– granska användningen av hemsidan.

När vi delar sådan information med våra dotterbolag, samarbetspartners eller rådgivare, eller tredje part, kommer det att vara i sammanställd och anonymiserad form.

Chattar och elektroniska anslagstavlor

Om du frivilligt uppger personuppgifter på elektronisk anslagstavla eller i chattarna på denna hemsida kan sådana personuppgifter komma att samlas in och behandlas av andra och kan resultera i oönskade meddelanden från andra individer.

Idéer och förslag

Genom att skicka in eller på annat sätt förmedla idéer, förslag och/eller format till Brand New Content AB godkänner du att Brand New Content AB hanterar det som sin egendom, och därmed har rätt att använda idén, förslaget och/eller formatet som sitt egna. Till Brand New Content AB räknas i detta fall alla kontaktvägar inklusive till personer anställda hos bolaget.

Kontakta oss

Om du skulle vilja få ytterligare information om hur vi behandlar personuppgifter eller om du har några frågor rörande dina egna personuppgifter, kan du kontakta oss på info@brandnewcontent.se.

Vill du framföra klagomål till en tillsynsmyndighet eller undrar något annat om dina rättigheter kring personuppgifter behandlade av oss ska du vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten. Kontaktuppgifter till dem hittar du här: www.datainspektionen.se